งานพัสดุ กองคลัง ประกาศสอบราคาชื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
1.สอบราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 75 เครื่อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.สอบราคาชื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ
3.สอบราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (คณะพยาบาล)